Dlaczego Widzewa nie zaproszono do negocjacji? Dlaczego nie poznaliśmy warunków przetargu? Oświadczenie miasta w sprawie stadionu

?Miasto od początku nie stawiało żadnych ograniczeń co do funkcji komercyjnych obiektu. Co więcej to właśnie RTS Widzew S.A. poinformował potencjalnych partnerów, ze na funkcje komercyjne może przeznaczyć maksymalnie 50 procent powierzchni obiektu? - napisał urząd miasta w odpowiedzi na pismo klubu z al. Piłsudskiego, opublikowane tuż przed środowym spotkaniem w magistracie.
Podyskutuj o budowie stadionu Widzewa na Facebooku Łódź - Sport.pl »


W środę w urzędzie miasta doszło do spotkania władz Łodzi z szefami Widzewa, na którym ustalono, że budowa stadionu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego wciąż jest realna (szczegóły tutaj). Dwie godziny przed spotkaniem klub wydał oświadczenie, w którym przekonywał, że kontynuacja inwestycji jest możliwa. Proponował w nim m.in. wprowadzenie kilku zmian do ewentualnego przetargu, które sprawią, że szanse na sukces będą większe. Treść tego pisma można przeczytać tutaj.

Poniżej zamieszczamy odpowiedź miasta:

"W nawiązaniu do listu adresowanego do pani prezydent Hanny Zdanowskiej i opublikowanego 26 września na stronie RTS Widzew Łódź SA Urząd Miasta Lodzi wyjasnia:

1. Nie możemy zgodzić się ze stanowiskiem RTS Widzew Łódź S.A., że postępowanie powinno zakończyć się ogłoszeniem przetargu. Przedmiotowe postępowanie prowadzone było w trybie określonym w ustawie o Koncesji na roboty budowlane lub usługi .Zgodnie z powołaną ustawą pierwszym etapem postępowania jest ogłoszenie, które zostało opublikowane 22 marca 2012 r. Następnym etapem jest składanie przez podmioty zainteresowane wniosków o zawarcie umowy o PPP. Po sprawdzeniu warunków formalnych następuje dopuszczenie kandydatów do kolejnego etapu, czyli zostaje otwarta faza negocjacji. Dopiero po zamknięciu negocjacji, po których powstaje ostateczny ,,opis potrzeb i wymagań", kandydaci zostają zaproszeni do składania ofert, spośród których zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza i ze zwycięskim oferentem zostanie podpisana umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Przedmiotowe postępowanie został zakończone na etapie negocjacji, ponieważ kandydaci złożyli oświadczenia o odstąpieniu od dalszego uczestnictwa w postępowaniu. Tym samym został spełniony warunek zawarty w sekcji VI.2,4 ogłoszenia. [...] Jedną z okoliczności uzasadniających odwołanie postępowania jest rezygnacja wszystkich kandydatów, których wnioski o zawarcie umowy PPP zostały przyjęte, z udziału w postępowaniu. Wobec faktu, ze dnia 18.09.2012 r. ostatni z kandydatów złożył oświadczenie o rezygnacji z dalszego udziału w postępowaniu podmiot publiczny odwołał przedmiotowe postępowanie. Ziszczenie się okoliczności opisanych w ww. pkt. ogłoszenia oznacza po stronie koncesjodawcy bezwzględny obowiązek odwołania takiego postępowania.

2. Nie możemy zgodzić się ze stanowiskiem RTS Widzew Łódź S.A. dotyczącym braku zaproszenia klubu na konsultacje na etapie negocjacji. Miasto negocjować mogło jedynie z potencjalnymi partnerami prywatnymi, którzy przystąpili do postępowania. Zaproszenie do konsultacji RTS Widzew S.A. na etapie negocjacji stanowiłoby ewentualną podstawę do stawiania zarzutów dotyczących braku zachowania transparentności postępowania oraz zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania. Kandydaci bowiem mogliby na etapie postępowania prowadzić rozmowy z RTS Widzew S.A. jako przyszłym użytkownikiem stadionu, a także RTS Widzew S.A. mogłyby być partnerem kandydata, a zatem mógłby preferować i ustalać warunki według swoich korzyści, czym naruszyłby wskazane powyżej zasady.

3. W swoim piśmie klub postuluje, by inwestor mógł w zaplanowanym kompleksie dokonać inwestycji w stadion jak i infrastrukturę, komercyjną. Miasto od początku nie stawiało żadnych ograniczeń co do funkcji komercyjnych obiektu. Co więcej to właśnie RTS Widzew S.A. poinformował potencjalnych partnerów, ze na funkcje komercyjne może przeznaczyć maksymalnie 50 procent powierzchni obiektu. Miasto takich ograniczeń nigdy nie stawiało.

4. Miasto nie może zawrzeć umowy warunkowej uzależniającej jej obowiązywanie od uzyskania finansowania przez partnera prywatnego. Z istoty tego typu postępowań wynika, że przystąpić ma do nich partner prywatny posiadający potencjał techniczny i finansowy umożliwiający realizację projektowanego przedsięwzięcia. Oznacza to więc, że to już na etapie prowadzonego postępowania, w tym w fazie negocjacji partner prywatny powinien mieć przygotowany taki model finansowania przedsięwzięcia, który pozwoli mu przystąpić do realizacji projektu niezwłocznie po podpisaniu umowy. Ponadto zastrzeżenie warunku zawieszającego, to jest takiego, od spełnienia którego zależy powstanie zobowiązania partnera i realizacja umowy oznaczałoby wprowadzenie zapisów uniemożliwiających złożenie porównywalnych ofert przez kandydatów. W praktyce oznaczałoby to, że niemożliwe byłoby prawidłowe ocenienie oferty kandydata posiadającego gotowy model finansowania przedsięwzięcia z oferty kandydata, który wprowadziłby w swojej ofercie warunek zapewnienia finansowania w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy z zastrzeżeniem, że dopiero to zagwarantowanie finansowania stanowić będzie podstawę. powstania zobowiązania po jego stronie do wykonania przedsięwzięcia. Takie rozwiązanie skutkowałoby naruszeniem zasady równego traktowania oferentów i brakiem porównywalności ofert.

5. Kwestie związane z rozwiązaniem obecnej umowy dzierżawy zostały na spotkaniu omówione i ustalono, ze kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się dziś, 27 września.

Wojciech Rosicki, dyrektor departamentu prezydenta Łodzi

Przewodniczący zespołu negocjacyjnego"

Więcej o sporcie w Łodzi, stadionach i nie tylko na blogach: Jarosława Bińczyka, Szymona Bujalskiego i Bartłomieja Derdzikowskiego